Mr. Davis 2006 informal talk at Kriya Yoga Institute

Roy Eugene Davis 88th Birthday Celebration

Mr. Davis informal talk at Kriya Yoga Institute in Homestead, Florida 2006.